هشدارها و پنجره ها  
چرا هنگام اسکن رایانه در پنجره مربوطه بعضی فایلها بصورت آبی رنگ و با پیغام "error opening" نمایش داده می شود؟
تاریخ درج: 1389.03.13 / شماره شناسه سوال:  15105
 
دلایل این پیغام می تواند یکی از موارد زیر می باشد:
1- نرم افزارهای امنیتی شرکت "ESET" در هنگام اسکن کلیه فایلها و سرویسهای جاری رایانه را مورد ارزیابی قرار میدهد. چنانچه فایلی جزء یکی از فایلهای سیستمی بوده و توسط سیستم عامل در حال استفاده می باشد لذا اسکنر نمی تواند به آن دسترسی داشته باشد و پیغام مذکور (مطابق تصویر شماره 1) نمایش داده می شود. لازم به ذکر است یک فایل نمی تواند بصورت همزمان در اختیار دو برنامه قرار گیرد.

(تصویر شماره 1)

2- نرم افز ارهای ضد ویروس قادر به باز کردن فایلهای فشرده "... ,ZIP, RAR" که دارای رمز عبور می باشند نیستند و به همین دلیل نمی توانند آنها را باز کرده و محتویات آنها را کنترل نمایند به همین دلیل اسکنر نرم افزار هنگام برخورد با این فایلها پیغام مذکور (مطابق تصویر شماره 2) را نمایش می دهد.

(تصویر شماره 2)