مقایسه ها، جوایز و آزمونها  
چگونه نرم افزارهای ضد ویروس را مقایسه کنیم؟
تاریخ درج: 1389.03.13 / شماره شناسه سوال:  45101
بديهی است برای انجام اين مهم می بايست نتايج آزمونهای مراکز مستقل را مورد بررسی قرار داد. اگر چه سايتهای بسياری را می توان در اينترنت يافت که عمل مقايسه نرم افزارهای مختلف را به روشهای گوناگون انجام می دهند ولی متأسفانه اکثر آنها به يکی از شرکتهای سازنده نرم افزارهای ضدويروس وابسته می باشند. اين سايتها معمولاً الگوی ويروسی (مجموعه ويروسهای مورد آزمون) خود را از شرکتی که می خواهند بالاترين رتبه را کسب نمايد اخذ می نمايند. لذا بديهی است کليه ويروسهايی که در مجموعه ويروسهای فوق قرار دارند توسط نرم افزار مورد عنايت بخوبی شناسايی می گردند و طبیعتا بقيه نرم افزارها در رتبه های پائين تر قرار می گيرند.
اين گونه آزمونها فاقد اعتبار لازم بود و کاربران نمی بايستی بر اساس نتايج آنها به قضاوت بنشينند. حتی بعضی از شرکتها با نامهايی معتبر و معروفی مانند شرکت "IBM" را رندانه بعنوان شناسايی برترين ضدويروس به عاريه می گيرند غافل از آنکه شرکت "IBM" اصولاً خود را به هيچ عنوان درگير مسائلی که به آنها مربوط نمی باشد نمی کند. جداول ارائه شده که نام "IBM" يا ميکروسافت و... بر روی آن قرار دارند در درجه اول يک توهين به کاربران است و در درجه دوم يک بی انصافی نسبت به شرکتهايی مانند "IBM" و يا مايکروسافت می باشد. لذا کاربران و مديران محترم نمی بايستی به اين جداول بی اعتبار و ساختگی توجه نمايند. زيرا اصولاً اينگونه شرکتها علی رغم معروفيت در مقامی نمی باشند که دست به اينگونه اقدامات بزنند.