مقایسه ها، جوایز و آزمونها  
آیا می توان خود اقدام به تست یک نرم افزار ضد ویروس نمود و در نهایت یکی را به عنوان قدرتمندترین برگزید؟
تاریخ درج: 1389.03.18 / شماره شناسه سوال:  45102
البته اين راه يکی از بهترين و مطمئن ترين روشهاست ولی بشرط اينکه امکانات و دانش لازم در اختيار باشد. برای تست يک نرم افزار بايد ويروسهای توليد شده در دنيای اينترنت بطور روزانه جمع آوری و با نرم افزارهای ضدويروس مقابله داده شوند. لازم به ذکر است روزانه بطور متوسط يکصد و بيست ويروس (ورم، تروجان و...) در دنيای اينترنت ظاهر می گردند توان جمع آوری چنين حجم انبوهی از ويروسها در یک روز تنها به کمک يک شرکت بزرگ ميسر می باشد و بديهی است هزينه بالايی نيز مورد نياز است.
به نظر می رسد اين مهم توسط کاربران و مديران شبکه کار چندان ساده ای نيست. اما کاربران رأساً می توانند بعضی از مشخصات نرم افزاری مانند "User Friendly" بودن، ميزان استفاده از منابع سيستم، پايداری در شبکه را مشاهده و در نهايت به قضاوت بنشيند. نسخه های آزمايشی که اکثراً نرم افزارهای ضدويروس در سايت خود قرار می دهند دقيقاً بدين منطور می باشد.
عمل شایسته ديگری که کاربران می توانند انجام دهند سوال از کاربران و مديران شبکه های ديگر که از نرم افزار موردنظر برای حفاظت شبکه خود استفاده می نمايند است. اين روش بسيار مناسبی جهت ارزيابی می باشد. اما تست ضدويروس جهت ارزيابی قدرت ويروس يابی کاری است سنگين و پرهزينه که با ابزارهای ساده امکانپذير نمی باشد. لذا در اين خصوص ارزيابی مراکز مستقل مقايسه کننده نرم افزارهای ضدويروس بطور جدی می تواند مورد استفاده قرار گيرد.