امکانات و تنظیمات  
چگونه می توان کلمه عبور (Password) مربوط به کنسول مدیریتی ضد ویروس را در صورت فراموشی حذف نمود؟
تاریخ درج: 1389.07.01 / شماره شناسه سوال:  60106
به منظور حذف کلمه عبور مربوط به کنسول مدیریتی ضد ویروس مراحل زیر را دنبال نمایید:
1- به مسیر "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\ESET Remote Administrator\Server\configuration" مراجعه نموده و فایل  "era_private.xml" را با کلیک راست و انتخاب گزینه "Open With Wordpad" آنرا باز نمایید.
2- پاراگراف مربوط به اطلاعات کلمه عبور را (مطابق تصویر شماره 1) حذف نموده و تغییرات را ذخیره نموده و برنامه "Wordpad" را ببندید.

(تصویر شماره 1)
3- پس از انجام مراحل فوق سرور ضد ویروس را راه اندازی مجدد (Restart) نمایید.