نصب و راه اندازی نرم افزارها  
فهرست وظایفی که می بایست قبل از اعزام کارشناسان فنی این شرکت جهت نصب نسخه شبکه ای توسط مدیر شبکه به انجام رسد؟
تاریخ درج: 1390.11.23 / شماره شناسه سوال:  25108
بسیاری از شرکتها پس از خرید نسخه های شبکه ای درخواست اعزام کارشناسان فنی این شرکت را به منظور نصب، راه اندازی  و آموزش نرم افزار امنیتی خریداری شده را دارند. از آنجا که زمان کارشناسان فنی این شرکت با توجه به تعداد درخواستها محدود می باشد لازم است جهت نصب سریعتر و  آموزش بهتر، مدیر شبکه  پاره ای از وظایف را قبل از اعزام در شبکه به انجام رساند. بدین منظور خواهشمند است مدیران شبکه فایل فهرست وظایف را دانلود نموده و مطابق دستور العمل مندرج عمل نمایند.