پرسشهای گوناگون  
برای غیر فعال کردن حالت "Autorun" روی "USB"ها و "Flash Memory"ها چه باید کرد؟
تاریخ درج: 1389.03.19 / شماره شناسه سوال:  55102
اخیرا تعدادی از ویروسها با استفاده از قابلیت "Autorun" موجود روی "USB"ها و "Flash Memoty"ها سیستم های رایانه ای را آلوده می نمایند. به منظور جلوگیری از اجرای ناخواسته فایلهای ویروسی احتمالی توصیه می گردد فایل "NoAutorun" را از قسمت ابزارها (اینجا کلیک کنید) دانلود نموده و آن را روی رایانه مورد نظر خود اجرا کنید. این عمل قابلیت مذکور را غیر فعال کرده  و مانع از اجرای خودکار فایلهای آلوده می گردد.